Εγκατάσταση του Eclipse IDE σε USB Stick

Καταρχήν χρειάζεστε το Eclipse IDE και Java Development Kit.
Στη συνέχεια:

 • Αποσυμπιέζετε το eclipse στο stickάκι σας (πχ. D:\eclipse)
 • Εγκαθιστάτε τo JDK στον τοπικό δίσκο του μηχανήματος και αντιγράφετε τον φάκελο της εγατάστασης στο stickάκι (πχ. D:\eclipse\jdk1.5.0_15)
 • Δημιουργείτε ένα .bat αρχείο (πχ eclipse.bat) και προσθέτετε τα παρακάτω:
  @echo off
  set JAVA_HOME=\eclipse\jdk1.5.0_15
  set ECLIPSE_HOME=\eclipse
  set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
  %ECLIPSE_HOME%\eclipse.exe
 • Ανοίγετε το αρχείο eclipse.ini από τον φάκελο του eclipse και στην αρχή προσθέτετε τα εξής:
  -vm
  .\eclipse\jdk1.5.0_15\bin\javaw
 • Πλέον με το eclipse.bat μπορείτε να ξεκινήσετε το Eclipse IDE. Στην πρώτη εκίνηση θα σας ζητήσει να ορίσετε το workspace. θέστε το με σχετικό path όπως στην εικόνα ώστε να μην επηρεάζεται από το drive letter.

[jonlee.ca, UCLA, Eclipse]