Μοίρασμα της σύνδεσης σε δύο PC με Linux

mac-pc.jpg

Στα παρακάτω υποθέτουμε ότι έχετε ένα μηχάνημα(server) με linux, σύνδεση στο internet(ppp0) μέσω modem μια κάρτα δικτύου(eth0). Το δεύτερο δεύτερο μηχάνημα(client) τρέχει επίσης linux, έχει μια κάρτα δικτύου(eth0) και συνδέετε με το πρώτο με ένα ανεστραμμένο (crossover) καλώδιο δικτύου. Ανοίξτε ένα τερματικό σε κάθε pc (σε Ubuntu: Applications>Accessories>Terminal).

Στον server:

 1. Ρυθμίστε την IP της διεπαφής eth0
  $sudo ifconfig eth0 192.168.0.1
 2. Ρυθμίστε το NAT
  $sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
  $sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  $sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
 3. Ενεργοποιήστε την προώθηση πακέτων
  $sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
 4. Ανοίξτε το αρχείο /etc/resolv.conf
  gedit /etc/resolv.conf
  σημειώστε τα περιεχόμενα του και κλείστε το.

Στον client:

 1. Ρυθμίστε την IP της διεπαφής eth0
  $sudo ifconfig eth0 192.168.0.2
 2. Ρυθμίστε το default gateway
  $sudo route add default gw 192.168.0.1
 3. Ανοίξτε το αρχείο /etc/resolv.conf
  sudo gedit /etc/resolv.conf
  και αντιγράψτε τα περιεχόμενα του resolv.conf από τον server (εγγραφές της μορφής: nameserver IP) και σώστε το αρχείο.

Λογικά πλέον έχετε internet και στο δεύτερο pc. Μπορείτε να κλείσετε τα τερματικά και να ανοίξτε τον αγαπημένο σας φυλλομετρητή 😀

[ubuntu community docs]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.